CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766

NĂM 2023

NĂM 2022
6789 Hồ sơ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP cấp nước Đắk  Lắk 01/04/2022 08:24
6789 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021 30/03/2022 13:38
6789 Thông báo số 97 về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  09/03/2022 15:13
6789 Thông báo số 96 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  09/03/2022 14:59
6789 Nghị quyết 18 về việc thông qua một số nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08.03.2022  09/03/2022 14:56
6789 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17 ngày 08.03.2022  09/03/2022 14:53
6789 Bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội đồng quản trị mới & Thành viên Ban kiểm soát mới 19/02/2022 08:34
6789 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu kèm theo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 18/02/2022 17:05
6789 Hồ sơ tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP cấp nước Đắk  Lắk 27/01/2022 07:55
6789 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021  26/01/2022 16:42
6789 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021  19/01/2022 09:52
6789 Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua các Nội quy - Quy chế và một số nội dung khác  07/01/2022 09:30
6789 Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐQT về việc phân công giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc  07/01/2022 09:25
6789 Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc 06/01/2022 08:32
6789 Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Cấp nước Đắk Lắk
6789 Thông báo 04 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 05/01/2022 18:59
6789 Thông báo 03/TB-HĐQT V/v: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật 05/01/2022 18:41
6789 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT V/v:Thông qua việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk 05/01/2022 18:40
6789 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty 05/01/2022 18:40
6789 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 05/01/2022 18:40
6789 Phụ lục III: Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Hoàng Phúc 05/01/2022 15:11

 

NĂM 2021

6789 Báo cáo về thay đổi chủ sở hữu cổ đông Ms Linh (31/12/2021 16:33)
6789 Báo cáo thay đổi sỡ hữu cổ đông Bán 2.567.766cp ngày 30.12.2021 (30/12/2021 15:11)
6789 Báo cáo thay đổi sỡ hữu cổ đông Bán 2.567.766cp ngày 30.12.2021 (30/12/2021 15:11)
6789 Báo cáo thay đổi sỡ hữu cổ đông lớn (Bán 2.500.000 cp ngày 29.12.2021)  (29/12/2021 15:11)
6789 Báo cáo thay đổi sỡ hữu cổ đông lớn (Bán 4.000.000 cp ngày 29.12.2021) (29/12/2021 15:11)
6789 Báo cáo thay đổi sỡ hữu cổ đông Bán 2.567.766cp ngày 30.12.2021 (30/12/2021 15:11)
6789 Báo cáo về thay đổi sỡ hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (30/12/2021 16:32)
6789 Báo cáo kết quả giao dịch Mr Phương (30/12/2021 16:32)
6789 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu Ms Linh (30/12/2021 16:32)
6789 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông MS Linh (29/12/2021 16:32)
6789 Báo cáo về thay đổi sỡ hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
6789 Báo cáo về thay đổi sỡ hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
6789 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất MS Linh (28/12/2021 16:32)
6789 BÁO CÁO về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ông Đỗ Hoàng Phương ( 28/12/2021 16:32)
6789 Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (24/12/2021 17:07)
6789 CV 716 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cty CP Cấp nước Đắk Lắk (16/12/2021 14:21)
6789 Cv 3674 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ Phần Cấp nước Đắk Lắk  (16/12/2021 14:15)
6789 CV số: 8185/UBCK-PTTT Về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Cấp nước Đắk Lắk (08/12/2021 14:40)
6789 HĐQT Công ty đã thông qua về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (02/11/2021 13:53)
6789 Báo Cáo Tài Chính giữa niên độ và BCSXTTTC giữa niên độ Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 ( 30/08/2021 15:11)
6789 Nghị quyết 05/2021-NQ-HĐQT ( 06/08/2021 16:33)

 

NĂM 2020